1

 sınıflandırılmayan Renal hücreli karsinomun uzun süreli takip sonuçları...

 08/11/2017 - 12/11/2017

2

 Kromofob Renal Hücreli Karsinom ve Onkositomun MRG Bulguları...

 25/05/2017 - 27/05/2017

3

 Subklinik Cushing Sendromu ve izlemde viseral yağ kitlesinin artışı...

 01/05/2017 - 02/05/2017

4

 Üreteral jet akımların üreter taşlarında spontan pasajı değerlendirme açısından prediktiv...

 02/11/2016 - 06/11/2016

5

 Aynı adrenal bezde feokromositoma ve adrenal kortikal adenom birlikteliği...

 02/11/2016 - 06/11/2016

6

 Tuberoskleroz tanılı olguda mesane lokalizasyonlu PECOMA: Olgu sunumu...

 02/11/2016 - 06/11/2016

7

 ÜRETER TAŞLARINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDEKİ TAŞ ÖLÇÜMLERİNİN ÜRETERORENOSKOPİK LAZER ...

 02/11/2016 - 06/11/2016

8

 Adrenal hibrid nörofibrom-schwannom: Olgu sunumu...

 02/11/2016 - 06/11/2016

9

 Transrektal prostat biyopsisi uygulanan hastalarda tek merkez oral fosfomisin profilaksi deneyimi...

 02/11/2016 - 06/11/2016

10

 Komplet obstruksiyona yol açan taşa bağlı üreteral fibroepitelyal polipin lazer ablasyonu...

 02/11/2016 - 06/11/2016

11

 Transrektal prostat iğne biyopsisinde tek kullanımlık ve standart tabancaların karşılaştırı...

 02/11/2016 - 06/11/2016

12

 Erişkin hastalarda guy taş skorunun perkutan nefrolitotomi sonuçları üzerine etkisi...

 02/11/2016 - 06/11/2016

13

 Düşük riskli yüzeyel mesane kanserlerinde operasyon sonrası tek doz intravezikal kemoterapi uyg...

 02/11/2016 - 06/11/2016

14

 T3-T4 böbrek tümörlerinde Dokuz Eylül deneyimi...

 02/11/2016 - 06/11/2016

15

 Evre 1 böbrek tümöründe R.E.N.A.L nefrometri skorunun günlük pratikte radikal/parsiyel nefrekt...

 02/11/2016 - 06/11/2016

16

 Renal Pelviste İntestinal Tip Villöz Adenom: Olgu Sunumu...

 02/11/2016 - 06/11/2016

17

 UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA NOKTÜRİ DEĞERLENDİRMESİ...

 02/11/2016 - 06/11/2016

18

 Ege Bölgesi'nde Yaşayan Kadınlarda Üriner İnkontinans Prevalansı ve Olası Risk Faktörleri...

 02/11/2016 - 06/11/2016

19

 ENDOSKOPİK ÜRETER TAŞI TEDAVİSİNDE POSTOPERATİF AĞRI DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER...

 02/11/2016 - 06/11/2016

20

 Evre III trombüslü böbrek tümöründe genişletilmiş karaciğer mobilizasyonu ile radikal nefre...

 02/11/2016 - 06/11/2016

21

 ENDOSKOPİK ÜRETER TAŞI TEDAVİSİNDE AMELİYAT SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER...

 02/11/2016 - 06/11/2016

22

 ÜRETER TAŞLARINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE ÜRETERORENOSKOPİK LAZER LİTOTRİPSİ VERİLERİ ...

 02/11/2016 - 06/11/2016

23

 Volumetric Measurement of Compensation Hypertrophy of the Kidneys...

 15/09/2016 - 18/09/2016

24

 Renal tumors of with very low-incidence...

 15/09/2016 - 18/09/2016

25

 The effect of "Boldine" on metabolic syndrome induced erectile dysfunction...

 26/06/2016 - 30/06/2016

26

 ADRENAL ADENOM BOYUTU: SUBKLİNİK HİPERKORTİZOLEMİ TARAMA TESTLERİNİN UYGULANACAĞI HASTALARI ...

 01/05/2016 - 02/05/2016

27

 Mesane kanseri tanısında Urovysion testinin öngörüsünün değerlendirilmesi...

 18/11/2015 - 22/11/2015

28

 Prostat iğne biyopsisi öncesi hormonal değerlendirmenin D'Amico risk sınıflamasına göre prost...

 18/11/2015 - 22/11/2015

29

 Prostat iğne biyopsisi öncesi hormonal değerlendirmenin prostat kanseri evresi üzerine etkileri...

 18/11/2015 - 22/11/2015

30

 Myelolipomatöz Gelişim Gösteren Adrenal Kortikal Adenom: Olgu Sunumu...

 14/10/2015 - 17/10/2015

31

 ANDROJEN İNSENSİTİVİTE SENDROMLU OLGUDA GELİŞMİŞ GONADOBLASTOM...

 14/10/2015 - 17/10/2015

32

 PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA MAMMALIAN TARGET OF RAPAMYCIN (mTOR) YOLAĞININ PROGNOZA ETKİSİ...

 14/10/2015 - 17/10/2015

33

 Evaluation of the utility of different scoring systems (FGSI, LRINEC and NLR) in the management of F...

 15/05/2015 - 19/05/2015

34

 radikal prostatektomi materyalinde ekstraprostatik yayılım ve seminal vezikül invazyonu saptanan ...

 28/11/2014 - 30/11/2014

35

 Metastaz ön tanısı ile opera olan biliyer kistadenomun radyolojik görüntüleme bulguları...

 11/11/2014 - 16/11/2014

36

 MRG'de renal hücreli kanser nekroz oranı ile tümör tipi ve histopatolojik derece arasındaki ili...

 11/11/2014 - 16/11/2014

37

 Basit böbrek kisti her zaman masum mudur? Travma sonrası embolizasyon gerektiren miktarda kanama i...

 11/11/2014 - 16/11/2014

38

 üreter taşlarında bilgisayarlı tomografi bulguları ile üreterorenoskopik lazer litotripsi sonr...

 05/11/2014 - 09/11/2014

39

 Laparoskopik parsiyel nefrektomi deneyimimiz...

 05/11/2014 - 09/11/2014

40

 Açık parsiyel nefrektomi: iskemili mi? iskemisiz mi?...

 05/11/2014 - 09/11/2014

41

 ICIQ-MLUTS formunun Türkçe geçerlilik çalışması...

 05/11/2014 - 09/11/2014

42

 Cinsel aktif erkeklerde silodosin tedavisinin kısa dönemde cinsel fonksiyonlar ve seminal vezikül...

 05/11/2014 - 09/11/2014

43

 Hastaneye başvuran kadın hastalarda saklı kalmış aşırı aktif mesane sıklığının ve neden...

 05/11/2014 - 09/11/2014

44

 Psa dansitesinin lokalize prostat kanserinde radikal tedavi gerekliliğini öngörmedeki rolü...

 05/11/2014 - 09/11/2014

45

 prostat cancer preventiom trial risk calculator (pcptrc) uygulamasının yüksek riskli prostat kans...

 05/11/2014 - 09/11/2014

46

 Perkütan nefrolitotomide interkostal ya da subkostal girişin komplikasyon oranları üzerine etkil...

 05/11/2014 - 09/11/2014

47

 R.E.N.A.L nefrometri skorunun parsiyel nefrektomi operasyon sonuçları üzerine etkisi...

 05/11/2014 - 09/11/2014

48

 üreter taşlarında bilgisayarlı tomografi bulgularının üreterorenoskopik lazer litotripsi uygu...

 05/11/2014 - 09/11/2014

49

 prostat iğne biyopsisindeki perinöral invazyon pozitifliğinin prostat kanseri d'amico risk sını...

 05/11/2014 - 09/11/2014

50

 prostat iğne biyopsilerinde perinöral invazyon pozitifliğinin tümör evresi, cerrahi sınır, le...

 05/11/2014 - 09/11/2014

51

 stres ve mikst tip idrar kaçırması olan hastalarda sigara kullanımının transobturator tape son...

 05/11/2014 - 09/11/2014

52

 Çocuk hastalarda üreteral jet akım dinamiklerinin üriner sistem taş oluşumundaki etkisi...

 05/11/2014 - 09/11/2014

53

 Atnalı böbrekte radikal nefrektomi ve istmektomi...

 05/11/2014 - 09/11/2014

54

 renal pelvis üretelyal karsinomunun monopolar elektrokoter kullanılarak perkütan rezeksiyonu...

 05/11/2014 - 09/11/2014

55

 üreter taşlarında medikal ekspulsif tedavi başarısını öngörmede etkili faktörler...

 05/11/2014 - 09/11/2014

56

 retroperitoneal fibrozis olgusunda laparoskopik üreterolizis...

 05/11/2014 - 09/11/2014

57

 Büyük boyutlarda bir anjiomyolipom olgusunda laparoskopik parsiyel nefrektomi...

 05/11/2014 - 09/11/2014

58

 Perkütan nefrolitotomide yetişkin hastalarda dilatasyon tipinin operasyon sonuçları üzerine etk...

 05/11/2014 - 09/11/2014

59

 hounsfield ünitesi ölçümünün mini-pcnl yapılan çocuk hastalarda operasyon sonuçları üzeri...

 05/11/2014 - 09/11/2014

60

 Böbrek taşlarında hounsfield ünitesi ölçümüm ile belirlenen taş sertliğinin perkütan nefr...

 05/11/2014 - 09/11/2014

61

 ürolojide intraoperatif laparoskopik ultrasonografi kullanımı...

 05/11/2014 - 09/11/2014

62

 LAPAROSCOPIC ULTRASOUND ASSISTED LAPAROSCOPIC RETROPERITONEAL SCHWANNOMA EXCISION...

 16/05/2014 - 21/05/2014

63

 LEFT-SIDED LAPAROSCOPIC PARTIAL ADRENALECTOMY FOR PHEOCHROMOCYTOMA...

 16/05/2014 - 21/05/2014

64

 Prognostic significance of nestin expression in pT1 high-grade bladder urothelial carcinoma patients...

 11/04/2014 - 15/04/2014

65

 Pelvik ölçüm, visseral ve subkutan yağ dokusu ölçümlerinin radikal retropubik prostatektomi s...

 06/11/2013 - 10/11/2013

66

 Multiloküler kistik renal hücreli kanserde görüntüleme bulguları...

 06/11/2013 - 10/11/2013

67

 Sınıflandırılmayan ("unclassified") renal hücreli kanserin radyolojik - patolojik korelasyonu...

 06/11/2013 - 10/11/2013

68

 EVRE 1 RENAL HÜCRELİ KARSİNOM HASTALARINDA KRONİK BÖBREK HASTALIĞI İÇİN PREDİSPOZAN SİSTE...

 06/11/2013 - 10/11/2013

69

 EVRE 1 RENAL HÜCRELİ KARSİNOMDA PARSİYEL VEYA RADİKAL NEFREKTOMİNİN BÖBREK FONKSİYONLARI Ü...

 06/11/2013 - 10/11/2013

70

 DÜŞÜK BÖBREK KLERENSİ OLAN EVRE 1 RENAL HÜCRELİ KARSİNOM HASTALARINDA PARSİYEL NEFREKTOMİ ...

 06/11/2013 - 10/11/2013

71

 NEFREKTOMİ PATOLOJİSİ MİXT EPİTELYAL STROMAL TÜMÖR (MEST) OLAN 2 KADIN OLGU...

 06/11/2013 - 10/11/2013

72

 NEFREKTOMİ SONRASI RETİNAL MALİGN MELANOM TANISI ALAN OLGU...

 06/11/2013 - 10/11/2013

73

 BÖBREĞİN PERİVASKÜLER EPİTELOİD HÜCRE TÜMÖRÜ (PECOMA): NADİR BİR OLGU SUNUMU...

 06/11/2013 - 10/11/2013

74

 Böbreğin Müsinöz Tübüler ve İğsi Hücreli Karsinomunda Görüntüleme Bulguları...

 06/11/2013 - 10/11/2013

75

 BCG Tedavisi Verilen T1 Yüksek Dereceli Ürotelyal Karsinomlu Hastalarda Nestin Ekspresyonunun Prog...

 06/11/2013 - 10/11/2013

76

 Dev Renal Anjiomyolipom: Olgu Sunumu...

 06/11/2013 - 10/11/2013

77

 Rabdomyosarkoma Malign Transformasyon Gösteren Testiküler Teratom Olgu Sunumu...

 06/11/2013 - 10/11/2013

78

 Testiküler Kalkül : Olgu Sunumu...

 06/11/2013 - 10/11/2013

79

 Testiküler Büyük B Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu...

 06/11/2013 - 10/11/2013

80

 Prostatta Küçük Lenfositik Lenfoma/Kronik Lenfositik Lösemi Tutulumu...

 06/11/2013 - 10/11/2013

81

 İlk biyopsi sonucu yüksek dereceli intraepitelyal neoplazi gelen hastaların tekrar biyopsi sonuç...

 06/11/2013 - 10/11/2013

82

 Biyopside yüksek dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi veya malignite kuşkulu odak varlığı...

 06/11/2013 - 10/11/2013

83

 Daha önce yapılan prostat biyopsilerinde kanser saptanmayan yüksek riskli hastalarda prostat satu...

 06/11/2013 - 10/11/2013

84

 İlk biyopsi sonucu malignite kuşkulu odak ve eşlik eden yüksek dereceli intraepitelyal neoplazi ...

 06/11/2013 - 10/11/2013

85

 BÖBREĞİN PLEOMORFİK RABDOMYOSARKOMU VE TEDAVİ YAKLAŞIMI:NADİR BİR OLGU SUNUMU...

 06/11/2013 - 10/11/2013

86

 Hiperkolesterolemiye bağlı gelişen vaskülojenik erektil disfonksiyonda resveratrolün tedavi edi...

 04/11/2013 - 07/11/2013

87

 Comparison of ureteral jet flow parameters between healthy and affected sides in kidney stone former...

 01/11/2013 - 03/11/2013

88

 Impact of pelvic biometric measurements, visceral and subcutaneous adipose tissue areas on trifecta ...

 01/11/2013 - 03/11/2013

89

 Impact of Pelvic Biometric Measurements, Visceral and Subcutaneous Adipose Tissue Areas on Trifecta ...

 01/11/2013 - 03/11/2013

90

 IMPACT OF URETERAL JET FLOW ON URINARY TRACT STONE FORMATION...

 22/10/2013 - 26/10/2013

91

 Tek merkezli orta üretral askı deneyimi: ICIQ-SF sorgulama formu ile uzun dönem takip...

 03/10/2013 - 06/10/2013

92

 İnkontinans Tipinin Transobturator Tape Sonuçları Üzerine Olan Etkisi...

 03/10/2013 - 06/10/2013

93

 Stres tipi idrar kaçırması olan hastalarda eş zamanlı sistosel onarımının transobturator tap...

 03/10/2013 - 06/10/2013

94

 THE ROLE OF 7-HYDROXY-2-(DI-N-PROPYLAMINO)TETRALIN IN HYPERTHYROIDISM RELATED PREMATURE EJACULATION...

 21/09/2013 - 10/11/2013

95

 Impact of Pelvic Biometric Measurements, Visceral and Subcutaneous Adipose Tissue Areas on Trifecta ...

 19/09/2013 - 22/09/2013

96

 Impact of ureteral jet flow on urinary tract stone formation...

 19/09/2013 - 22/09/2013

97

 Multilocular cystic renal cell carcinoma imaging findings in a series of 7 patients...

 19/09/2013 - 22/09/2013

98

 Unclassified renal cell carcinoma radiological-pathological correlation of an uncommon subtype...

 19/09/2013 - 22/09/2013

99

 The effect of concomitant cystocele repair on outcome of transobturator tape mid-urethral sling surg...

 26/08/2013 - 30/08/2013

100

 Effect of Incontinence Type on Transobturator Tape Outcomes...

 26/08/2013 - 30/08/2013

101

 Single Centre Midurethral Sling Experience Using ICIQ-SF Questionnaire : Long-term Follow-up...

 26/08/2013 - 30/08/2013

102

 Retroperitoneal paraganglioma: olgu sunumu...

 23/11/2012 - 25/11/2012

103

 Clinical progression in young patients with bladder cancer...

 26/10/2012 - 27/10/2012

104

 radiologic imaging affects on the treatment plan for urinary tract stone disease...

 26/10/2012 - 27/10/2012

105

 place of computed tomography before the treatment of extracorporeal shock wave lithotripsy in childr...

 26/10/2012 - 27/10/2012

106

 Laproscopic Surgical Management of Adrenal Disease...

 26/10/2012 - 27/10/2012

107

 Laparoskopik Sağ Sürrenalektomide komplikasyonlara yaklaşım...

 03/10/2012 - 07/10/2012

108

 Genç Mesane Tümörlü Hastalarda Klinik Progresyon...

 03/10/2012 - 07/10/2012

109

 kliniğimizin psa <4.0 ng/ml olan hastalardaki transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyops...

 03/10/2012 - 07/10/2012

110

 çocuk üriner sistem taşlarında extracorporeal shock wave lithotripsy tedavisi öncesi bilgisayar...

 03/10/2012 - 07/10/2012

111

 Üriner sistem taş hastalığında tedavi öncesi radyolojik görüntülemenin tedavi planına etki...

 03/10/2012 - 07/10/2012

112

 prostat biyopsisi öncesi uygunsuz antibiyotik kullanımı sonucu artan ürosepsis ve esbl (+) esche...

 03/10/2012 - 07/10/2012

113

 Kliniğimizde yapılan Laparoskopik sol sürrenalekteomi...

 03/10/2012 - 07/10/2012

114

 Sürrenal kitlelerde Laparoskopik cerrahi yaklaşım...

 03/10/2012 - 07/10/2012

115

 penil schwannoma: nadir bir olgu sunumu...

 03/10/2012 - 07/10/2012

116

 Protective effects of resveratrol treatment on hypercholesterolemic rabbit corpus cavernosum tissue...

 16/07/2012 - 20/07/2012

117

 vajinal sekonder insizyonla böbreğin dışarı alınması, laparoskopik radikal nefrektomi: olgu s...

 29/03/2012 - 31/03/2012

118

 böbreğin metanefrik adenomu: laparoskopik radikal nefrektomi uygulanan nadir bir olgu...

 29/03/2012 - 31/03/2012

119

 Laparoskopik Cerrahide Transabdominal ve Retroperitoneal Yöntemlerin Karşılaştırılması...

 29/03/2012 - 31/03/2012

120

 primer anterograd double j stent yaklaşımının başarı oranları...

 29/03/2012 - 31/03/2012

121

 retrograd double j stent takılamayan hastalarda anterograd yaklaşım...

 29/03/2012 - 31/03/2012

122

 Retrograd double j stent takılamayan hastalarda anterograd yaklaşım...

 29/03/2012 - 31/03/2012

123

 Kadın hastalarda infravesikal obstrüksiyon ve akut üriner retansiyon yaklaşımı...

 08/12/2011 - 11/12/2011

124

 Stres inkontinans nedeniyle orta üretral askı ameliyatı sonrası değerlendirme...

 08/12/2011 - 11/12/2011

125

 Paratestiküler liposarkom: olgu sunumu...

 26/10/2011 - 30/10/2011

126

 Resveratrolle Tedavi Edilmiş Hiperkolesterolemik Tavşan Korpus Kavernozum Dokusunun Endotel Bağı...

 19/10/2011 - 22/10/2011

127

 Effects of resveratrol on the alterations of cavernosal eNOS and LOX-1 expression in hypercholestero...

 14/11/2010 - 17/11/2010

128

 Imaging and pathological features of spermatic cord lesions...

 09/09/2010 - 12/09/2010

129

 The relationship between hyperlipidemia-induced erectile dysfunction and serum ADMA levels in a time...

 17/07/2010 - 23/07/2010

130

 Tanısal ve terapotik laparoskopi...

 23/06/2010 - 26/06/2010

131

 Kliniğimizde Laparoskopik cerrahide ilk deneyimlerimiz ve öğrenme süreci...

 23/06/2010 - 26/06/2010

132

 Laparoskopik sakrokolpopeksi olgusu: İlk deneyimimiz...

 23/06/2010 - 26/06/2010

133

 Yüzeyel mesane kanseri olgusunda intravesikal Bacillus Calmette Guerin (BCG) tedavisi sonrasında p...

 04/11/2009 - 08/11/2009

134

 Adrenal kitle nedeniyle transperitoneal laparoskopik adrenalektomi yapılan olgu: ilk deneyimimiz...

 04/11/2009 - 08/11/2009

135

 Sıçanlarda Hiperlipidemi Ve Erektil Disfonksiyon İlişkisinin Serum ADMA Düzeyi Ve Kavernöz Dok...

 04/11/2009 - 07/11/2009

136

 Renal kitle nedeniyle retroperitoneal laparoskopik parsiyel nefrektomi yapılan olgu: ilk deneyimimi...

 04/11/2009 - 08/11/2009

137

 In vivo pathway analysis for the effect of hyperthyroidism on ejaculation in pharmacologically induc...

 25/04/2009 - 30/04/2009

138

 The impact of rosiglitazone, a peroxisome proliferator-activated receptor-agonist, on the cavernous ...

 25/04/2009 - 30/04/2009

139

 Effects of stress on erectile function in rats...

 07/12/2008 - 11/12/2008

140

 Evaluation of erectile dysfunction due to transient endothelial dysfunction in hypercholesterolemic ...

 07/12/2008 - 11/12/2008

141

 Histopathologic changes of thoracal aorta and corpus cavernosum penis after N-LDL injection induced ...

 07/12/2008 - 11/12/2008

142

 The epidemiology of premature ejaculation: multicenter aegean regional study...

 07/12/2008 - 11/12/2008

143

 The relationship of metabolic syndrome risk factors with lower urinary tract symptoms and erectile d...

 07/12/2008 - 11/12/2008

144

 Overactive bladder and sexual dysfunction in women....

 07/12/2008 - 11/12/2008

145

 Alt üriner sistem semptom şiddeti ile metabolik sendrom risk faktörlerinin ilişkisi...

 01/11/2008 - 06/11/2008

146

 Çeşitli A1-adrenerjik reseptör antagonistlerinin pupiller dilatasyon üzerine olan etkileri...

 01/11/2008 - 06/11/2008

147

 Benign prostat hiperplazisine bağlı alt üriner sistem semptomlarının tedavisinde doksazosin ve ...

 01/11/2008 - 06/11/2008

148

 Perkütan nefrolitotomide Amplantz ve balon dilatasyon yöntemlerinin karşılaştırması...

 01/11/2008 - 06/11/2008

149

 Kadınlarda aşırı aktif mesane ve cinsel fonksiyon...

 01/11/2008 - 06/11/2008

150

 MESH'li sistosel operasyonu video sunum...

 01/11/2008 - 06/11/2008

151

 Artan deneyim perkütan nefrolitotomi sonuçlarını etkiler mi?...

 01/11/2008 - 06/11/2008

152

 Prematür ejakülasyon hastalarında, hasta ve eş yaşının ve aylık ilişki sayısının İELT i...

 01/11/2008 - 06/11/2008

153

 İnferior vena cavaya yapışık dev retroperitoneal kitle eksizyonu: Video sunum...

 01/11/2008 - 06/11/2008

154

 Aşırı aktif mesane, stres ve karışık tipte idrar kaçırmanın yaşam kalitesi üzerine etkisi...

 01/11/2008 - 06/11/2008

155

 Erektil disfonksiyon ve metabolik sendrom risk faktörleri...

 01/11/2008 - 06/11/2008

156

 Prematür ejakülasyon epidemiyolojisi: Çok merkezli Ege bölgesi çalışması...

 01/11/2008 - 06/11/2008

157

 Sıçanlarda hiperkolesterolemiye bağlı oluşan geçici endotel disfonksiyonunun neden olduğu ere...

 01/11/2008 - 06/11/2008

158

 Hiperkolesterolemik tavşan düz kası üzerine resveratrolün etkisi...

 01/11/2008 - 06/11/2008

159

 Hiperlipidemik ortamda PPAR agonisti rosiglitazonun kavernöz doku üzerindeki etkileri...

 01/11/2008 - 06/11/2008

160

 Stresin ratlarda erektil işlevlere etkisi...

 01/11/2008 - 06/11/2008

161

 Aşırı aktif mesane (AAM) ıslak tanılı hastalarda, AAM skoru ve yaşam kalitesi ilişkisi...

 01/11/2008 - 06/11/2008

162

 Hipertroidizm ile prematür ejakülasyon ilişkisinin in vivo olarak değerlendirilmesi...

 01/10/2008 - 06/10/2008

163

 The relationship between premature ejaculation and hyperthyroidism...

 16/05/2008 - 22/05/2008

164

 In vivo evaluation of interrelationship between hyperthyroidism and premature ejaculation....

 16/05/2008 - 22/05/2008

165

 Parsiyel nefrektomide teflon felt ile hemostaz sağlanması...

 28/11/2007 - 02/12/2007

166

 Koroner arter hastalığı ile erektil disfonksiyonun ilişkisi: Anjiyografik ateroskleroz bulgular?...

 26/11/2007 - 28/11/2007

167

 Association between premature ejaculation and LUTS severity...

 25/11/2007 - 28/11/2007

168

 The effect of alpha blocker therapy in patients with lower urinary tract symptoms who have erectile ...

 25/11/2007 - 28/11/2007

169

 Sexual Functions after Renal Transplantation in Males...

 25/11/2007 - 28/11/2007

170

 Risk Factors Associated with Erectile Dysfunction Among Hemodialysis Patients...

 25/11/2007 - 28/11/2007

171

 Patient and partner satisfaction in penile prosthesis implantation...

 25/11/2007 - 28/11/2007

172

 Association between severity of LUTS, erectile dysfunction and metabolic syndrome...

 25/11/2007 - 28/11/2007

173

 Evaluation of sexual function and quality of life in women with overactive bladder...

 25/11/2007 - 28/11/2007

174

 Dev boyutlarda prostatik üretra taşı olgusu...

 09/09/2007 - 12/09/2007

175

 Füzyone kros ektopik böbrekli bilateral nefrolitiazis olgusunda PCNL...

 09/09/2007 - 12/09/2007

176

 The effect of various alpha-1 adrenerjic receptor antagonist on pupillary dilation: A prospective st...

 08/09/2007 - 12/09/2007

177

 Erektil disfonksiyon yakınması olan ve olmayan alt üriner sistem semptomlu hastaların alfa blok?...

 06/06/2007 - 09/06/2009

178

 Erektil Disfonksiyon Tedavisinde PDE5 İnhibitörü Kullanımına Başlarken Hasta tercihi...

 06/06/2007 - 09/06/2007

179

 Nonobstrüktif azoospermi olgularında mikrotese sonuçlarımız....

 06/06/2007 - 09/06/2007

180

 Nonobstrüktif azospermili hastalara eş hazırlığı öncesi tanısal amaçlı TESE yapılmalı m?...

 06/06/2007 - 09/06/2007

181

 Alt üriner sistem semptomları-Prematür ejakülasyon ilişkisi...

 06/06/2007 - 09/06/2007

182

 Erektil Disfonksiyon Tedavisinde PDE5 İnhibitörü Kullanımı, Kim Nasıl Önerdi?...

 06/06/2007 - 09/06/2007

183

 Hemodiyaliz Tedavisi Uygulanan Hastalarda Erektil Disfonksiyon için Risk Faktörleri...

 06/06/2007 - 09/06/2007

184

 Alt üriner sistem semptom şiddetinin erektil fonksiyonlar ve metabolik sendromla ilişkisi...

 06/06/2007 - 09/06/2007

185

 Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Böbrek Nakli Sonrası Cinsel Yaşam...

 06/06/2007 - 09/06/2007

186

 Androloji laboratuvarımızda ratlarda p-chloroamphetamine ile oluşturulan farmakolojik ejakülasyo...

 06/06/2007 - 09/06/2007

187

 Penil Protez İmplantasyonu Yapılan Hasta ve Eşlerinde Memnuniyetinin Değerlendirilmesi...

 06/06/2007 - 09/06/2007

188

 Androloji laboratuarımızda ratlarda hareketsizlik stresi ile oluşturulan erektil disfonksiyon mod...

 06/06/2007 - 09/06/2007

189

 Androloji laboratuvarımızda tavşanlarda hiperkolesterolemi ile oluşturulan erektil disfonksiyon ...

 06/06/2007 - 09/06/2009

190

 The role of rho/rhokinase pathway in serotonin-induced contraction in diabetic and nondiabetic human...

 03/12/2006 - 06/12/2006

191

 Evaluation of the treatment results and adaptation to treatment in the pde5 inhibitor therapy among ...

 03/12/2006 - 06/12/2006

192

 Prevalence of sexual disorders in women patients consulted urology clinics....

 03/12/2006 - 06/12/2006

193

 Risk factors of female sexual disorder....

 03/12/2006 - 06/12/2006

194

 The combined use of of brachial artery flow mediated dilatation and carotid artery intima media thic...

 03/12/2006 - 06/12/2006

195

 Contraction and relaxation response of rabbit corpus cavernosum to partial bladder outlet obstructio...

 03/12/2006 - 06/12/2006

196

 Reasons of phosphodiesterase type-5 inhibitors patients lapse from follow up ?...

 17/09/2006 - 21/09/2006

197

 The effect of ED type on the treatment success...

 17/09/2006 - 21/09/2006

198

 Effects of hypercholesterolemia on endothelial and erectile responses in rats....

 17/09/2006 - 21/09/2006

199

 Kadın cinsel fonksiyonu bozukluklarında risk faktörleri...

 10/06/2006 - 15/06/2006

200

 Üroloji polikliniklerine başvuran kadın hastalarda kadın cinsel fonksiyonu bozukluğu prevalans?...

 10/06/2006 - 15/06/2006

201

 İn vitro insan korpus kavernozum düz kasında serotonin yanıtlarında rho/rhokinaz yolağının r...

 10/06/2006 - 15/06/2006

202

 Ratlarda akut ve subakut stresin endotel ve erektil fonksiyonlar üzerine etkisi...

 10/06/2006 - 15/06/2006

203

 Hiperkolesterolemik sıçanlarda endoteliyal ve erektil yanıtlarda zamana bağlı değişim....

 10/06/2006 - 15/06/2006

204

 Erektil disfonksiyon hastalarında penil Doppler ultrasonografi bulgularının ultrasonografik endot...

 10/06/2006 - 15/06/2006

205

 PDE5 inhibitörü önerilen hastalarda tedaviye uyumsuzluk ve takipsizlik nedenleri...

 10/06/2006 - 15/06/2006

206

 Increased Waist Circumference and Dyslipidemia as an Indicator of Erectile Dysfunction...

 04/12/2005 - 07/12/2005

207

 The effect of acute and subacute stress on endothelial and erectile functions in rats...

 04/12/2005 - 07/12/2005

208

 Can Doppler ultrasonography show endothelial dysfunction in erectile dysfunction patients with metab...

 04/12/2005 - 07/12/2005

209

 The role of rho/rhokinase pathway in serotonin-induced contraction in human corpus cavernosum...

 04/12/2005 - 07/12/2005

210

 The effect of consultant gender on international index of erectile function form: multi-centric anal...

 04/12/2005 - 07/12/2005

211

 The Prevelance of Metabolic Syndrome and Its Association with Erectile Dysfunction among Urologic Pa...

 04/12/2005 - 07/12/2005

212

 Erektil disfonksiyonu olan hastlarda serum CD40 ligand düzeylerinin değerlendirilmesi...

 21/09/2005 - 25/09/2005

213

 Ürolojik hastada metabolik sendrom ve erektil disfonksiyon birlikteliği: artmış erektil disfonks...

 08/06/2005 - 11/06/2005

214

 Danışman cinsiyetinin uluslararası erektil fonksiyon değerlendirme formuna verilen cevaplar üze...

 08/06/2005 - 11/06/2005

215

 Metabolik sendrom penceresinden erektil disfonksiyonun (ED) değerlendirilmesi....

 08/06/2005 - 11/06/2005

216

 Erektil disfonksiyonun bir belirleyicisi olarak artmış bel çevresi ve dislipidemi...

 08/06/2005 - 11/06/2005

217

 Metabolik sendrom ve erektil disfonksiyonu (ED) olan hastalarda penil doppler ultrasonografi endotel...

 08/06/2005 - 11/06/2005

218

 Sildenafil sonrasi androloji polikliniklerinde ne değişti?...

 08/06/2005 - 11/06/2005

219

 Erektil disfonksiyon tedavisinde sildenafilden fayda gören ve görmeyen hasta profilleri: 5 yıllı...

 08/06/2005 - 11/06/2005

220

 İnfravezikal obstrüksiyonu bulunan hastalarda rho-kinaz inhibitörü Y27632 varlığında alfa1 ad...

 08/06/2005 - 11/06/2005

221

 Erectile dysfunction evaluation through the metabolic syndrome window...

 21/05/2005 - 26/05/2005

222

 Web based patient record system for our country in sexual function disorders...

 05/12/2004 - 08/12/2004

223

 Effect of Doxazosin with/without rho-kinase inhibitor on human corpus cavernosum smooth muscle in th...

 05/12/2004 - 08/12/2005

224

 Erectile dysfunction evaluation through the metabolic syndrome window...

 05/12/2004 - 08/12/2004

225

 Clinical and demographic evaluation of patients with primary and acquired premature ejaculation...

 05/12/2004 - 08/12/2004

226

 Sildenafil treatment profile of responders and nonresponders for erectile dysfunction: 5-year clinic...

 17/10/2004 - 21/10/2004

227

 What is changed in andrology polyclinics after marketting of sildenafil?...

 17/10/2004 - 21/10/2004

228

 Prematür ejakülasyonda yaş ve ejakülasyon sürelerinin sistemik hastalıklarla ilişkisi...

 02/10/2004 - 07/10/2004

229

 Homocysteinemia: A new mediator in erectile dysfunction...

 16/06/2004 - 19/06/2004

230

 Risk factors in diabetic patients with ED: A new risk factor homocysteinemia...

 16/06/2004 - 19/06/2004

231

 Risk factors in diabetic patients with ED: A new risk factor homocysteinemia...

 20/11/2003 - 23/11/2003

232

 Homocysteine: A new mediatos in erectile dysfunction...

 20/11/2003 - 24/11/2003

233

 Doppler ultrasonography in erectile dysfunction patients with risk factors....

 16/11/2003 - 19/11/2003

234

 Erektil disfonksiyonu olan diyabetik hastalarda risk faktörleri: Yeni bir risk faktörü olarak hip...

 01/10/2003 - 05/10/2003

235

 Homosistein: Erektil disfonksiyonda yeni bir risk faktörü...

 01/10/2003 - 05/10/2003

236

 Erektil disfonksiyonda yeni bir risk faktörü: Hiperhomosisteinemi....

 05/06/2003 - 07/06/2003

237

 Subfertil erkeklerde hipovolemik ejakülatın hasta yaşı, evlilik ve infertilite süreleri ile ili...

 05/06/2003 - 07/06/2003

238

 Evaluation of patients with erectile dysfunction (ED) according to SHIM scores...

 01/12/2002 - 04/12/2002

239

 The significance of duration of marriage and systemic risk factors in the evaluation of erectile dys...

 01/12/2002 - 04/12/2002

240

 Peyronie hastalığının plak insizyonu ve safen ven greftleme yöntemi ile tedavisi...

 05/10/2002 - 10/10/2002

241

 Boy, kilo ve vücut yüzey alanı ile prostat spesifik antijen arasındaki ilişkisi...

 08/10/2000 - 12/10/2000

242

 Transüretral prostat rezeksiyonu öncesi ve sonrası IPSS, QL ve ürofllovmetri değerlerinin karş...

 08/10/2000 - 12/10/2000