1

 Metabolik sendroma bağlı gelişen erektil disfonksiyon üzerine "boldinin" olası etkisi...

 10/2014 - 7/2016

2

 Vaskülojenik erektil disfonksiyonda resveratrolün oksidatif stres üzerine olan etkileri...

 10/2010 - 4/2013

3

 Sıçanlarda hipertiroidizmin, p-chloroamphetamine ile oluşturlan farmakolojik ejakülasyon modelinde; seminal vezikül kasılma yanıtları ile eşzamanlı değerlendirilen bulbospongiosus kasılma yanıtlarına etkisi ve seminal vezikül alfa adrenerjik reseptör subtip ekspresyonundaki değişik...

 1/2007 - 1/2008

4

 Farmakolojik ejakülasyon rat modelinde, hipertiroidizmin etkinlik yolağının periferal sinir transeksiyonu yöntemi ile irdelenmesi...

 11/2007 - 7/2008

5

 Hiperlipidemik ortamda PPAR? aktivasyonunun endotel fonksiyonu ve erektil fonksiyon üzerindeki etkileri...

 1/2006 - 1/2008

6

 Prematür ejakülasyon kliniğinde bir risk faktörü olarak hipertiroidizm...

 1/2005 - 1/2007

7

 Hemodiyaliz Hastalarında Erektil Disfonksiyonla Kan Asimetrik Dimetilarginin (ADMA) Düzeyinin İlişkisi...

 7/2004 - 7/2006

8

 Sıçanlarda hiperkolesterolemiye bağlı oluşan geçici endoteliyal disfonksiyonun neden olduğu erektil disfonksiyonun değerlendirilmesi...

 4/2004 - 4/2008

9

 Deneysel Olarak Mesane Boynu Darlığı Oluşturulan Tavşanlarda Hypericin ve RHO-Kinaz İnhibitörü Y-27632 varlığında ?1 adrenerjik reseptör antagonisti doksazosinin korpus kavernosum düz kasi üzerine etkileri...

 5/2003 - 5/2006

10

 Deneysel olarak oluşturulan geçici endoteliyal disfonksiyona bağlı erektil disfonksiyonun değerlendirilmesi...

 7/2003 - 7/2005